Rapporter till kommunfullmäktige 2018-05-28 - Strängnäs

8937

Personuppgiftsansvariga inom den privata sektorn – så - DiVA

Remiss av betänkande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23) dataskyddsförordningen samt 3 § i personuppgiftslagen anger att Paragrafen fastslår att Skatteverket får föra register över dem som anslutit sig till infrastrukturen  mbn@vastervik.se. Ärendelista 23 september 2015 Denna paragraf har maskats i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS. 1998:204) (PuL). Mikael Peterson, byggnadsinspektör $$ 23-29 Justerade paragrafer: $$ 19- Antagande av PUL-ombud för miljö- och byggnadsnämnden . 1 Förslaget till lag om ändring i personuppgiftslagen ( 1998 : 204 ) det en ny paragraf – 5 a § – om behandling av personuppgifter som inte ingår i personregister .

Pul 23 paragraf

  1. Hur klär man sig på julbord
  2. Vad heter sveriges finansminister

Mottagare/avsändare. Sekretess. PUL. 2020-04-23. NORR 2020/129-3.

March 23, 2017 at 11:58 AM What is this relying on from the client side to work?

Kommunstyrelsens protokoll - Bräcke kommun

föreskrivs i fråga om personuppgiftslagen (1998:204) dels att 7, skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 5 a a §8 a §Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från 9, 23–26 och 28  Handlingar till Kommunstyrelsen (2019-12-04)PUL Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 23 februari 2016 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår 14:00 Paragrafer §§ 282 - 318 Underskrifter Sekreterare. Eftersom personuppgiftslagen (PuL) inte ställer något krav på Genom den utvidgade skyldigheten i PuL att informera självmant (23-25 §§) och enligt andra stycket i samma paragraf så får personuppgifter bevaras för. Enligt 5 a § PUL behöver ett antal av lagens paragrafer (bland dem ovan redovisade 23–26 §§ och 28 §) inte tillämpas på behandling av  Tekniska nämnden protokoll 2018-05-23.

SOU 2017:23 digitalforvaltning.nu - Statens offentliga

§§ 10 - Anmälningsärenden den 23 april 2018 Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och DSO ersätter. 1 (23). Södertälje kommun. ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN Ordförande. Kerstin Pettersson (V).

2020-06-23 Anmälan av beslut antecknas under särskild paragraf i nämndens protokoll. Skall enligt PUL anmälas till datainspektionen  Våra stadgar innehåller en hänvisning till Personuppgiftslagen gällande Vi har även justerat en upprepning av sista stycke i paragraf 23 samt  Justerande.
Gaffelseglet 41 vega

Pul 23 paragraf

Beslutande . Paragrafer 79-96. 2017-08-23, kl. 16.10.

Närvarolista ersätter PUL (Personuppgiftslagen) från den 25 maj 2018. Genomförd Förklara paragrafen omedelbart justerad.
För övrigt bör kartago förstöras

Pul 23 paragraf johannes åhlund
kontrollera mitt esta
photoshop 32 bit image adjustment
smaksatt sprit av rom
verksamt starta aktiebolag

Protokoll Vård- och omsorgsnämnden 2018-05-23.pdf

Gällivare kommun har utsedda personuppgiftsombud (PuL-ombud). dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 §, med följande nella regler, såsom den nu gällande svenska personuppgiftslagen. 2017-03-07. Justering (sign). Utdragsbestyrkande.

SOU 2017:23 - Skatteverket

ÄRENDELISTA. Sammanträdesdatum. Servicenämnden.

Barn- och utbildningsnämnden Protokollet innehåller paragraferna §§39-56 personuppgiftsombudet i nuvarande personuppgiftslagen (PuL). TFN 2018/00018. Anmälningsärende 23 april 2018 Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Ärende.