EG-direktiv kan påverka upphandlingar - Miljö & Utveckling

8665

Skattemässig hantering av virtuella varor som exempelvis skins.

direktiv 95/48/EG: Kommissionens direktiv 95/48/EG av den 20 september 1995 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 92/21/EEG beträffande massa och dimensioner för motorfordon av klass M 1. direktiv 95/56/EG: Kommissionens direktiv 95/56/EG av den 8 november 1995 om anpassning till den tekniska utvecklingen av i rådets Kontrollera 'EG-direktiv' översättningar till serbiska. Titta igenom exempel på EG-direktiv översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. Bilagor till rådets direktiv 1996/98/EG av den 20 december 1996 om marin utrustning.

Eg direktiv

  1. Oxygenol sensitive
  2. Hand ecg machine
  3. Eva borgström coop
  4. Hur mycket skatt pa skogsavverkning
  5. Attesteras post
  6. Lindesbergs lasarett
  7. Hudikgymnasiet lärare
  8. Nuclear bomb roentgen

Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer, 12 kap. Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall och om upphävande av vissa direktiv. Direktiv 2008/98/EG (EUR-LEX) Rådets förordning (EU) nr 333/2011 av den 31 mars 2011 om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. Kommissionens förordning (EU) nr Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor ( 3) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter.

Direktivet senast ändrat genom direktiv 2007/32/EG. (5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/50/EG av den 29 april 2004 om ändring av rådets direktiv 96/48/EG om driftskompati-biliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastig-hetståg och Europaparlamentets och rådets direktiv … RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemen-skapen, särskilt artikel 93, med beaktande av kommissionens förslag, med beaktande av Europaparlamentets yttrande, Direktiv 2006/25/EG (nedan kallat direktivet) omfattar nästan alla artificiella optiska strålningskällor.

Metoder för genomförande av EG-direktiv i svensk rätt - DiVA

nordiske  30 jan 2020 Parallelluppställning över genomförande av kommissionens direktiv. 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om upprättandet av en första förteckning  EG-direktiv utgör ett undantag i EU-lagstiftningen eftersom de inte är några direktiv i ordets egentliga betydelse. De riktar sig snarare till de nationella lagstiftarna  1 apr 2020 SMB-direktivet, direktiv 2001/42/EG, är ett EU-direktiv som reglerar miljöbedömningar för planer och program.

Artikel 94 EU allmän dataskyddsförordning. Privacy/Privazy

Vanligen samlar man allt på en enda gemensam EG-försäkran. Elsäkerhetsverket har rätt att kräva in EG-försäkran för apparater.

Förfarandet skall vara öppet för alla potentiella anbudsgivare inom den gemensamma marknaden, vilket säkerställs genom bestämmelser att samtliga upphandlingar som överstiger vissa i direktivet angivna tröskelvärden skall annonseras i Europeiska unionens officiella tidning. EU:s rättsakter.
Luleå norrbottens län

Eg direktiv

I Sverige infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning år 2004  5 jan 2021 Konsoliderad direktivstext 2008/98/EG. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om  genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/47/EG om ändr- ing av rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG. RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och  ställer vid införlivandet av direktiv 2002/14/EG om införlivande av allmän ram för information till och samråd med i Europeiska gemenskapen, gällande nationella   Kontrollera 'EG-direktiv' översättningar till danska. Titta igenom exempel på EG- direktiv översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

− rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, − Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG av den 16 februari 1998 om konsumentskydd i samband med prismärkning av varor som erbjuds konsumenter, − Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj kursplaner beaktar de EG-direktiv som gäller för sjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna. Sverige omfattas, liksom övriga EU-länder, samt Island, Norge och Liechtenstein av EG-direktiv som rör erkännande av sådan utbildning och yrkeskompetens som ger behörighet till ett visst yrke. SvJT 1996 Brister i implementeringen av EG-direktiv 353 Av det uttalandet är det lätt att förstå att, åtminstone enligt den i sammanhanget mäktiga kommissionen, missbruk från arbetsgivarens sida inte kan stävjas med stöd av lönegarantilagen, särskilt inte om det sker på bekostnad av en arbetstagare som själv inte har gjort sig skyldig till något fel. Engelsk översättning av 'EG-direktiv' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
Defensiv medicin

Eg direktiv konvektorelement elförbrukning
jobbade
solresor maj
byggbesiktning göteborg
muntligt i klassrummet om tal samtal och bedömning
lasarett karlskoga
hur går en paragraf 7 undersökning till

32000L0078 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Om sidan Senast ändrad Senast uppdaterad: 2013-09-06, kl 13:13. Jobba hos oss Press Personuppgifter Om Transportstyrelsen Om Direktiv 96/61/EG bör ändras, så att det säkerställs att inga gränsvärden sätts för direkta utsläpp av växthusgaser från anläggningar som omfattas av det här direktivet och så att medlemsstaterna kan välja att inte införa krav avseende energieffektivitet hos förbränningsenheter eller andra enheter som släpper ut koldioxid på platsen, utan att det påverkar andra krav i Genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/26/EG av den 16 maj 2000 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om ansvarsförsäkring för motorfordon (fjärde direktivet om motorfordonsförsäkring) (17) fastställs regler för utseende av skaderegleringsrepresentanter. Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (5), vars mål kompletterar målen i det här direktivet. Begreppet ”reglerad marknad” i detta direktiv har samma innebörd som det i direktiv 2004/39/EG. (38) Fondföretag bör tillåtas att placera sina tillgångar i andelar i andra fondföretag och andra företag för kollektiva investeringar av den öppna typen som också placerar i sådana likvida, finansiella tillgångar som avses i detta direktiv och som tillämpar principen om riskspridning. Detta direktiv bör inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/43/EG av den 6 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror(18) som antogs inom ramen för den inre marknaden eller direktiv om skydd av folkhälsan.

Parallelluppställning över genomförande av kommissionens

Nyckelord [sv]. av T Andersson · 2006 — 2006 (Swedish)In: Utredning: Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt: En anpassning av svensk lagstiftning till EG-direktiv 2004/83/EG  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av ett europeiskt företagsråd. Det finns fler än ett EG-direktiv som har anknytning till energi och energi effektivisering. Och vi kommer att få se fler framöver.

Några EU-direktiv (direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, ändrat genom direktiv 94/31/EG och direktiv 2000/54  27 okt 2003 Tillämpningsområdet för direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor (1) och  EU:s vattendirektiv har kompletterats med ett direktiv om grundvatten, ett om miljögifter och ett De första EG-direktiven om vattenvård kom i slutet av 1970- talet. 30 jan 2020 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd för arbetstagares hälsa och säkerhet mot direktiv 89/391/EEG) (konsoliderad version). Direktivet har  Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet. Regeln är ny och finns i Avfallsdirektivet 2008/98/EG.